Privacy- en algemene gebruiksvoorwaarden

Privacy statement

LABORAMA, waarvan www.labojobs.be een onderdeel is, legt van geregistreerde profielen gegevens vast voor de uitvoering van de door de gebruiker gekozen dienst(en). De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante diensten en producten. LABORAMA stelt zijn adressenbestanden niet beschikbaar aan derden.

Laborama zal de privacy waarborgen conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens d.d. 18 maart 1993.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LABORAMA en haar wederpartij zowel betreffende het plaatsen van profielen als het plaatsen van vacante betrekkingen;

Bij het plaatsen van sollicitaties alsook bij het plaatsen van vacatures op de site gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden;

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook, nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht en zullen partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige, respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd;

Laborama behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen;

Uitgangspunten:

 1. De site www.labojobs.be is een service van LABORAMA, gevestigd in 1731 Zellik, Z.1 Researchpark, 310, België.
 2. LABORAMA beoogt met deze service een betere vindbaarheid van vacatures in de laboratoriumsector te bewerkstelligen voor zowel werkgevers als werkzoekenden.
 3.  De functionaliteit om een vacature te plaatsen, de CV database en andere functionaliteit van  www.labojobs.be  mag alleen worden gebruikt door privépersonen die werk  en/ of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die medewerkers zoeken.
 4. LABORAMA zal zich inspannen om de site www.labojobs.be onder de aandacht te brengen van werkgevers en werkzoekenden.
 5. Gegevens van werkgevers en werkzoekenden worden door LABORAMA niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Plaatsen van sollicitaties:

 1. Na aanmelding kan een sollicitant zijn gegevens plaatsen. De aanmelding wordt gecontroleerd door LABORAMA. LABORAMA behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van reden, sollicitanten geen toestemming te verlenen tot gebruik van de site.
 2. De sollicitant kan na inloggen zijn gegevens aanpassen en aanvullen, op geadverteerde vacatures solliciteren, of spontaan bij werkgevers solliciteren.
 3. De sollicitant kan vrij beslissen wanneer hij/zij wenst dat zijn/haar gegevens uit www.labojobs.be verwijderd worden

Plaatsen van vacatures:

 1. Na aanmelding kan een organisatie vacatures plaatsen.Het dient enkel te gaan om reële vacatures. De aanmelding wordt gecontroleerd door LABORAMA. LABORAMA behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van reden, organisaties geen toestemming te verlenen tot gebruik van de site.
 2. Een vacature kan uitsluitend worden geplaatst door middel van het invullen van de gevraagde gegevens op www.labojobs.be. Het uploaden van gescande afbeeldingen of teksten is niet toegestaan.
 3. Een vacature mag uitsluitend geplaatst worden als het werk betreft in de laboratoriumsector.
 4. Een vacature mag niet discriminerend zijn.
 5. LABORAMA behoudt zich het recht voor om vacatures waarvan de tekst in strijd is met gangbare normen en waarden te verwijderen.
 6. Het moet duidelijk zijn bij welke organisatie de vacature beschikbaar is. Intermediairs mogen uitsluitend een vacature plaatsen indien de naam van de eigenlijke werkgever duidelijk vermeld is en de intermediair alleen de afhandeling van de sollicitaties verzorgt.
 7. Reacties op geplaatste vacatures gaan rechtstreeks naar de betreffende organisatie. LABORAMA houdt geen toezicht op dit proces.

Aansprakelijkheid:

 1. LABORAMA zal naar beste inzicht en vermogen zorg dragen voor een beschikbaarheid van haar website. Zij garandeert echter uitdrukkelijk niet dat te allen tijde zonder storingen, fouten, defecten of virussen van de website(s) gebruik kan worden gemaakt.
 2. LABORAMA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden vacatures, noch voor de kwaliteit van ontvangen sollicitaties in de breedste zin des woords.
 3. De organisatie dewelke de vacature plaats is aansprakelijk voor de inhoud, vorm en voor eventuele fouten in het te publiceren materiaal.
 4. De organisatie dewelke de vacature plaats is aansprakelijk voor schade die derden hiervan zouden kunnen ondervinden en zal op eigen kosten en onvoorwaardelijk Laborama vrijwaren voor vorderingen van derden tegen Laborama en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derde tegen Laborama ingeleide procedure. Zowel wat betreft gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe Laborama zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.
 5. Eventuele schade die ontstaat door het niet of verkeerd invullen van een aangeboden vacature is nimmer verhaalbaar op LABORAMA. LABORAMA is nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen werkgever en werkzoekende door gebruikmaking van de site www.labojobs.be
 6. LABORAMA is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties of vacatures door overmacht waar LABORAMA geen invloed op heeft.
 7. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is de aansprakelijkheid van LABORAMA in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 8. LABORAMA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Tarieven en betalingsvoorwaarden:

 1.   Voor het plaatsen van een vacature op www.labojobs.be voor een periode van vier weken wordt een vergoeding van € 100,00 gevraagd. Het is mogelijk om deze termijn éénmalig te verlengen met een periode van vier weken. Voor deze verlenging wordt aanvullend € 80,00 in rekening gebracht. Indien de plaatsende partij daarna de vacature zichtbaar wil houden wordt er een nieuwe overeenkomst aangegaan. Bij het verstrijken van de termijn wordt de vacature automatisch van de site verwijderd;
  1. Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en kunnen door LABORAMA op ieder moment gewijzigd worden. Het moment van plaatsing is bepalend voor het te hanteren tarief.
  2. Zodra een vacature aangemeld wordt en geplaatst is, gaat men akkoord met betaling alsook met de algemene voorwaarden;
  3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  4. Indien opdrachtgever in verzuim is kan LABORAMA de organisatie verwijderen van de site. Hiermee worden ook alle geplaatste vacatures verwijderd.
  5. Bij het intrekken van een vacature zal geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Asse indien het geschil tot de bevoegdheid behoort van het vredegerecht. Wanneer het geschil buiten de bevoegdheid valt van het vredegerecht dan zal de rechtbank te Brussel bevoegd zijn;
 2.  Op onze koop- verkoopovereenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
Plaats je C.V.

Jobs in de spotlight

Bedrijven in de spotlight

Sectoren Specialisaties Jobtypes